Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.
 
Witamy na stronie internetowej projektu
"Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego"
 
6 października 2016 r.
Podpisywanie umów zakończone, wszyscy uczestnicy uruchomili własną firmę
Do dnia 06.10.2016 r. wszyscy uczestnicy projektu uruchomili własną działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W dniach 03-06.10.2016 r. wszyscy uczestnicy podpisali również umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W tym okresie dokonano również przelewów dotacji na konta bankowe uczestników.
 
3 października 2016 r.
Zatwierdzona przez WUP w Łodzi lista rankingowa wniosków o wsparcie finansowe
W dniu 3 października br., Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził listę rankingową wniosków o wsparcie finansowe i biznes planów złożonych przez uczestników projektu. Z przyjemnością informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez uczestników projektu zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
 
27 września 2016 r.
Zakończenie prac Komisji Oceny Wniosków
W dniach 14-26.09.2016 r. pracowała Komisja Oceny Wniosków. Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych wniosków, przyznano punktację i sporządzono listę rankingową wniosków. Lista rankingowa została przesłana do akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zostanie ona opublikowana po jej zatwierdzeniu przez WUP w Łodzi.
 
23 września 2016 r.
Zamknięcie przyjmowania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
Do dnia 23.09.2013 r. wszyscy uczestnicy projektu złożyli Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym planowanego przedsięwzięcia oraz biznesplanem.
 
20 września 2016 r.
Usługi doradcze dla uczestników projektu
W dniach 06-19.09.2016 r. miało miejsce świadczenie usług doradczych dla uczestników projektu. Doradztwo dotyczyło m.in. aspektów: doradztwo zawodowe połączone ze sporządzeniem Indywidualnych Planów Działań; metody wypełniania biznes planu i wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe; wydatków możliwych do poniesienia w ramach dotacji oraz rozliczenia otrzymanego wsparcia; aspektów podatkowych, finansowych i księgowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; form opodatkowania; administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności; koncepcji zarządzania, marketingu, promocji związanej z prowadzeniem działalności; pozyskiwania finansowania zewnętrznego; planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą; innych, zgłoszonych przez uczestników, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
 
6 września 2016 r.
Szkolenie "Podstawy przedsiębiorczości"
W dniach 29.08-05.09.2016 r. odbyło się szkolenie "Podstawy przedsiębiorczości", w sali szkoleniowej w Osjakowie, przy ul. Wieluńskiej 26. Szkolenie, w wymiarze 50 godzin, zawierało następujące elementy: Jak zarejestrować firmę; marketing i reklama; rachunkowość i finanse; korzystanie z technologii informatycznych; etapy tworzenia biznesplanu; skuteczne techniki sprzedaży i negocjacje; inne możliwości finansowania działalności gospodarczej; aspekty ekologiczne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe: podręcznik "Jednoosobowa firma", teczki, notatniki, długopisy, prezentację. Frekwencja wyniosła 100%. Uczestnicy przeszli testy końcowe sprawdzające poziom nabytej wiedzy. Wypełnili ankiety ewaluacyjne, 90% uczestników oceniło pozytywnie poziom i przydatność szkolenia. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.
 
23 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa kandydatów zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową, które zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Do każdej osoby, która złożyła formularz rekrutacyjny, zostanie wysłana korespondencja zawierająca informację o wynikach rekrutacji.
 
26 lipca 2016 r.
Termin opublikowania listy rankingowej
Informujemy, że z uwagi na konieczność zatwierdzenia listy osób przyjętych do projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, lista rankingowa zostanie opublikowana po zatwierdzeniu listy przez WUP w Łodzi.
 
23 czerwca 2016 r.
Przedłużenie okresu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych
Informujemy, że został przedłużony termin zakończenia naboru do projektu. Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 29 czerwca br. do godz. 16.00.
 
14 czerwca 2016 r.
Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych
Z dniem 14 czerwca br. rozpoczął się nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu. Formularz rekrutacyjny można pobrać
-> tutaj.
 
25 maja 2016 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu "Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego"
Z dniem 1 czerwca br. Gmina Osjaków rozpocznie realizację projektu w ramach Poddziałania VIII.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zakładającego przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25 mieszkańcom powiatu wieluńskiego, w wieku po 29. roku życia, pozostającym bez pracy (bezrobotnym, poszukującym pracy i biernym zawodowo), zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dot. realizowanego projektu, zwłaszcza z dokumentacją projektową (regulamin rekrutacji, formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępną na podstronie Dokumenty do pobrania.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 410 922,80 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 396 502,61 zł